Nội dung AMA VBC – TrustKeys Network ngày 15 tháng 10

Q1:  Why the name is TrustKeys and What does TrustKeys think about KYC and no KYC? What countries and places that TrustKeys want to target first before rapidly? @nt_trustkeys 

Tại sao tên dự án là TrustKeys và TrustKeys nghĩ gì về vấn đề KYC và không có KYC? Những quốc gia và địa điểm nào mà TrustKeys muốn nhắm đến đầu tiên?) (câu hỏi của @Nami7749) 

Answer/Trả Lời: 

TrustKeys – in Blockchain applications, one of the most important problem for users is how to control their private keys.

Without it, Blockchain is just … funny

Before developing TrustKeys, I see that it is very difficult for end-user to control that key. (2016-2018, there’s not much free mobile app for it) . We used bitcoind for control our Bitcoin

it is so hard-core

So the name TrustKeys is for end-users, you can trust Blockchain when you can control and keep your keys safe
We will show how we extend it to a wide-range of applications of Not only cryptocurrency later

For KYC, TrustKeys is a decentralized Account model, everything of the account is controlled by user who hold the private key. 

So, with secure wallet, it is similar to Metamask, other defi platform, so we don’t need KYC for that

We will focus to some countries that Blockchain market is developing fast (Vietnam, Indonesia, Banglades, U.S, Japan ), Vietnam has 10% users of TrustKeys

TrustKeys – trong các ứng dụng Blockchain, một trong những vấn đề quan trọng nhất đối với người dùng là làm thế nào để kiểm soát khóa riêng tư của mình.

Nếu không có nó, Blockchain chỉ để… cho vui

Trước khi phát triển TrustKeys, tôi thấy rằng người dùng cuối rất khó kiểm soát khóa đó. (2016-2018, không có nhiều ứng dụng di động miễn phí cho nhu cầu này). Chúng tôi đã sử dụng bitcoind để quản lý đồng Bitcoin của mình.

Khá là phức tạp đấy.

Vì vậy, cái tên TrustKeys là dành cho người dùng cuối, bạn có thể tin tưởng vào Blockchain khi bạn có thể kiểm soát và giữ an toàn cho chìa khóa của mình.

Chúng tôi sẽ chỉ ra cách chúng tôi mở rộng nó cho một loạt các ứng dụng nằm ngoài phạm vi tiền điện tử sau nhé.
Đối với KYC, TrustKeys là một mô hình Tài khoản phi tập trung, mọi thông tin của tài khoản được kiểm soát bởi người dùng nắm giữ khóa cá nhân.

Vì vậy, với ví bảo mật, nó tương tự như Metamask, hay các nền tảng DeFi khác, chúng tôi không yêu cầu KYC để sử dụng. 

Chúng tôi sẽ tập trung vào một số quốc gia mà thị trường Blockchain đang phát triển nhanh (Việt Nam, Indonesia, Bangladesh, Hoa Kỳ, Nhật Bản), Việt Nam chiếm đến 10% lượng người dùng TrustKeys đó nha! 

Q2: I see TrustKeys has many different product lines: TrustKeys Blockchain Identity Social Network, TrustKeys Wallet, TrustKeys Exchange, so do these products have users yet? What is the main product allocated the most resources from the team that TrustKeys wants our community to be aware of when mentioning TrustKeys?

Mình thấy TrustKeys có rất nhiều dòng sản phẩm khác nhau: TrustKeys Blockchain Identity Social Network, TrustKeys Wallet, TrustKeys Exchange, vậy những dòng sản phẩm này đã bắt đầu có người dùng chưa? Đâu là sản phẩm chủ đạo tập trung nhiều nguồn lực tâm huyết nhất của đội ngũ mà TrustKeys muốn mọi người sẽ biết khi nhắc đến TrustKeys? (câu hỏi của @diana8teen)

Answer/Trả Lời: 

We have many product lines, we have just open it for 2 months. Now we have 50K member from a few events. The number of users is growing fast. With the campaign this month , we hope that we will have reach huge number of users.

TrustKeys có nhiều dòng sản phẩm, mới khai trương được 2 tháng. Bây giờ chúng tôi có 50K thành viên từ một vài sự kiện. Số lượng người dùng đang tăng lên nhanh chóng. Với chiến dịch tháng này, chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ tiếp cận được số lượng người dùng khổng lồ. 

We will focus to which bring values in long term for end-users

Chúng tôi sẽ tập trung vào việc mang lại giá trị lâu dài cho người dùng cuối.

Security : Wallet, Exchange, Messaging/Social  (all of them are important demand of everyone in next generation of technology)

We can both secure chatting with friends, partner, and secure send coin to them. bring Blockchain into life

(For example, in Tet, you can give it to others)

Chủ đề Bảo mật: Ví, Sàn giao dịch, Ứng dụng Nhắn tin / Xã hội (tất cả chúng đều là nhu cầu quan trọng của mọi người trong thế hệ công nghệ tiếp theo).

Chúng ta có thể vừa trò chuyện an toàn với bạn bè, đối tác, vừa có thể gửi tiền an toàn cho họ, đưa Blockchain vào cuộc sống.

VÍ dụ như mọi người có thể lì xì nhau vào dịp Tết ấy ?

Crypto can be used in other social-application

TRUSTK is the token of our ecosystem, in future, we can post newsfeed with coin for giving other who interact with that.

Tiền điện tử có thể được sử dụng trong các ứng dụng xã hội khác.

TRUSTK là token của hệ sinh thái chúng tôi, trong tương lai, chúng tôi có thể đăng tin lên trang chủ kèm theo token làm phần thưởng cho những thành viên tương tác. 

Depend on period of times, user can care about different things. Now is FOMO, most of them care about the price, how to buy low, sell high, and to the moon. 

We will bring the safe place for holding and to the moon, the fast way for Exchanging 

And the long term, we need come back to social, to share, to secure chatting, search people near by and connect.

3 Big product lines

If We only have white paper without the product, please don’t care about us 😀

Tùy thuộc vào mỗi giai đoạn, người dùng có thể quan tâm đến những thứ khác nhau. Bây giờ là FOMO, hầu hết họ quan tâm đến giá cả, cách mua thấp, bán cao, và khi nào thì bay.

Chúng tôi sẽ mang đến một nơi an toàn để mọi người nắm giữ chờ coin mình moon, giao dịch nhanh chóng

Và về lâu dài, chúng ta cần quay trở lại các hoạt động xã hội, để chia sẻ, để trò chuyện an toàn, tìm kiếm những người ở gần và kết nối.

3 dòng sản phẩm chủ đạo.

Nếu chúng tôi chỉ nói suông mọi thứ trên Whitepaper, thì bạn cứ bỏ ngoài tai những lời chém gió ấy nhé ?

Q3: Does TrustKeys Wallet have any competitive advantages compared to some popular wallets in the market? What is the current number of tokens supported by the wallet as well as the supported networks?

Ví TrustKeys có ưu điểm nào nổi bật so với một số ví lưu trữ đang phổ biến trên thị trường không? Hiện tại số lượng các mã token trên ví cũng như mạng lưới được hỗ trợ là bao nhiêu? (câu hỏi của @hungnguyen9396)

Answer/Trả Lời: 

yes 

– One of our advantages is TrustKeys is the first App applied successfully Decentalized Account Model to wide-range of applications for real life. 

– We can support unlimited number of token ( In theory) , we need to select them carefully for community . 

– We have support multichain wallet: Bitcoin, Ethereum, Binance Smart  Chain, TRON … in future we will support Solana, Polygon … and open our TrustKeys-Chain

– Một trong những lợi thế của chúng tôi: TrustKeys là Ứng dụng đầu tiên áp dụng thành công Mô hình tài khoản phi tập trung cho hàng loạt ứng dụng cho cuộc sống thực.

– Chúng tôi có thể hỗ trợ không giới hạn số lượng token (theo lý thuyết), chúng tôi cần lựa chọn kỹ lưỡng cho cộng đồng.

– Chúng tôi có hỗ trợ ví multihain: Bitcoin, Ethereum, Binance Smart Chain, TRON … trong tương lai chúng tôi sẽ hỗ trợ Solana, Polygon … và mở TrustKeys-Chain của riêng dự án. 

Q4: Will TrustKeys project have private and public sales in near future? How to get your token in the fastest way in the early bird? What are incentives of your token that bring to investors and community?

Dự án TrustKeys có mở bán riêng lẻ và công khai trong thời gian tới không? Làm thế nào để nhận mã thông báo của bạn một cách nhanh nhất trong giai đoạn đầu? Những ưu đãi mà mã thông báo của bạn mang lại cho các nhà đầu tư và cộng đồng là gì? (câu hỏi của @mandymooon)

Answer/Trả Lời: 

Yes, We will open public sale on 27,28th October 2021. you can buy it easily fixed price ( $0.2 ) in TrustKeys Exchange (mobile app and web https://trustkeys.exchange), for buyer using Metamask and other wallet, you can use our IDO portal to buy it ( using USDT and WBNB) , https://ido.trustkeys.exchange  

At the moment, we have some presale chance open for end-users , you can buy easily from https://trustkeys.exchange/presale  ( you must install mobile app to login to web on PC/Desktop/laptop ) . 

Discount price of presale is 0,08$

TRUSTK is the main token of TrustKeys Exchange and future TrustKeys-Chain. (Similar to BNB of Binance) , we will use it as a central of Blockchain social network, people can earn, give in that fairly network

Đúng vậy! Chúng tôi sẽ mở bán công khai vào ngày 27, 28/10 năm nay. Bạn có thể mua token với giá cố định một cách dễ dàng ($0.2) tại TrustKeys Exchange (ứng dụng di động và web https://trustkeys.exchange), đối với người mua sử dụng Metamask và ví khác, bạn có thể sử dụng cổng IDO của chúng tôi để mua token (bằng USDT và WBNB), https://ido.trustkeys.exchange

Hiện tại, chúng tôi có một số cơ hội mua ưu tiên cho người dùng cuối, bạn có thể mua dễ dàng từ https://trustkeys.exchange/presale (bạn phải cài đặt ứng dụng di động để đăng nhập vào web trên PC / Desktop / laptop).

Giá của đợt bán này là 0,08$

TRUSTK là token chính của TrustKeys Exchange và TrustKeys-Chain trong tương lai. (Tương tự như BNB của Binance), chúng tôi sẽ sử dụng nó như một trung tâm của mạng xã hội Blockchain, mọi người có thể kiếm tiền, gửi tiền trong mạng lưới. 

PHẦN 2: Câu hỏi từ TrustKeys /Question from TrustKeys

TrustKeys will have 5 questions for the community to choose 5 or 10 best answers.

TrustKeys sẽ đặt 5 câu hỏi và chọn ra 5 hoặc 10 câu trả lời hay nhất. 

Q1: What is your publickey in TrustKeys? How many key features does the TrustKeys supper app have? What are those features?

Khóa định danh / công khai của bạn (lấy từ trang Profile ) là gì? Có những chức năng chính nào của TrustKeys ?

Câu trả lời được chọn:

Người trả lời: @FishSecretNo1

Q2: Why are the accounts of applications on TrustKeys called blockchain identifiers? 

Tại sao tài khoản các ứng dụng trên TrustKeys được gọi là định danh blockchain?

Câu trả lời được chọn: 

Người trả lời: @letrung3108

Q3: What special features does the TrustKeys social network have that other social networks do not have?

Mạng xã hội TrustKeys có những tính năng đặc biệt nào mà các mạng xã hội khác không có?

Câu trả lời được chọn: 

Người trả lời: @quandha

Q4: How many stages is TRUSTK distributed to the community? IDO is implemented from which date of October 2021?

TRUSTK được phân phối đến cộng đồng bao nhiêu giai đoạn? IDO được triển khai từ ngày nào của tháng 10 năm 2021?

Câu trả lời được chọn: 

Người trả lời: @buitrunghieu247

Q5: How to join public sale and IDO? Can you join presale now? How to join? 

Trong vòng public sale, bạn có thể mua ở những kênh nào (theo công bố tới hiện tại). Hiện nay bạn có được mua presale không? Mua ở trang nào?

Câu trả lời được chọn:
Public Sales:

– TrustKeys Exchange (mobile app and web https://trustkeys.exchange)

– IDO portal (https://ido.trustkeys.exchange )

Can buy at Pre-sale: https://trustkeys.exchange/presale: you must install mobile app to login to web on PC/Desktop/laptop

Người trả lời: @diana8teen 

Để tìm hiểu thêm về TrustKeys Network, mời bạn tham khảo tại bài viết:

TrustKeys Network là gì? Thông tin chi tiết về hệ sinh thái TrustKeys Network

Mọi thắc mắc của bạn có thể được giải đáp nhanh tại các trang cộng đồng của TrustKeys Network theo các thông tin dưới đây:

Translate »
Scroll to Top